Advertising


最新156.0°E 奥普图斯 C1卫星参数
Main | Headlines | Launches | BBS

最新 156.0°E 奥普图斯 C1 卫星参数更新与 2014-12-27 HTTP://WWW.ZUIXINCN.COM
Frequency
Beam
EIRP (dBW)

频道名称
系统 加密方式 V-PID ONID-TID
C/N lock
APID Lang.
来源/更新
12358 H
tp 12
NB
0
Foxtel频道 DVB-S
爱迪德 2
Videoguard
27800-3/4
4096-2
5.5 
H Room
130111
12369 V
tp 2
NA
0
VAST DVB-S2
MPEG-2
爱迪德 2
30000-3/5
8PSK

5.5 
T Baxter
130222
12398 H
tp 13
NB
0
Foxtel频道 DVB-S
爱迪德 2
Videoguard
27800-3/4
4096-4
5.5 
T Baxter
101221
12438 H
tp 14
NB
0
Foxtel频道 DVB-S 27800-3/4
4096-17
5.5 
T Baxter
101221

Foxtel频道 Digital Help 170051051 1052 E
12478 H
tp 15
NB
0
Foxtel频道 DVB-S
爱迪德 2
Videoguard
27800-3/4
4096-3
5.5 
M Bowden
130218

TVSN  30081081 1082 E
12487 V
tp 5
NA
0
VAST DVB-S2
爱迪德 2
30000-3/5
8PSK

5.5 
T Baxter
131229
最新 156.0°E 奥普图斯 C1 卫星参数更新与 2014-12-27 HTTP://WWW.ZUIXINCN.COM

最新 156.0°E 奥普图斯 C1 卫星参数更新与 2014-12-27 HTTP://WWW.ZUIXINCN.COM
Frequency
Beam
EIRP (dBW)

频道名称
系统 加密方式 V-PID ONID-TID
C/N lock
APID Lang.
来源/更新
12518 H
tp 16
NB
0
Foxtel频道 DVB-S
爱迪德 2
Videoguard
27800-3/4
4096-15
5.5 
J Robinson
120508
12558 H
tp 17
NB
0
Foxtel频道 DVB-S
爱迪德 2
Videoguard
27800-3/4
4096-1
5.5 
H Room
130111
12567 V
tp 7
NA
0
VAST DVB-S2
爱迪德 2
30000-3/5
8PSK

5.5 
T Baxter
131227
12598 H
tp 18
NB
0
Foxtel频道 DVB-S
爱迪德 2
Videoguard
27800-3/4
4096-5
5.5 
T Baxter
101221
12607 V
tp 8
NA
0


(VAST测试)
DVB-S2
30000-3/5
8PSK
 
J Robinson
140113
12638 H
tp 19
NB
0
Foxtel频道 DVB-S
爱迪德 2
Videoguard
27800-3/4
4096-12
5.5 
Raja_waliku
141126
12647 V
tp 9
NA
0
VAST DVB-S2
爱迪德 2
30000-3/5
8PSK

5.5 
M Bowden
130220

大量信息通道 MPEG-2    10 801  802 E
12689 H
tp 20
NB
0
Foxtel频道 DVB-S
爱迪德 2
Videoguard
27800-3/4

5.5 
J Robinson
120507

电影宣传片
220911091 1912 E
最新 156.0°E 奥普图斯 C1 卫星参数更新与 2014-12-27 HTTP://WWW.ZUIXINCN.COM

最新156.0°E 奥普图斯 C1卫星参数   模拟/标清     模拟/加密     数字/标清     数字/加密     HD/高清     HD/加密     互联网/互动     测试信号  

Copyright © 2000-2013 最新卫星参数 我们是义务提供最新的中国上空卫星电视节目接收参数网 卫星地图
Advertising
卫星烧友Q1群
卫星烧友Q2群