Advertising


最新154.0°E 日本JCSAT 2A卫星参数
Main | Headlines | Launches | BBS

最新 154.0°E 日本JCSAT 2A 卫星参数更新与 2014-12-27 HTTP://WWW.ZUIXINCN.COM
Frequency
Beam
EIRP (dBW)

频道名称
系统 加密方式 V-PID ONID-TID
C/N lock
APID Lang.
来源/更新
3936 V

C


[最新 154.0°E 日本JCSAT 2A 测试卡]
DVB-S
3333-3/4
 257

5.5
 260 
Kevin 3
050827
最新 154.0°E 日本JCSAT 2A 卫星参数更新与 2014-12-27 HTTP://WWW.ZUIXINCN.COM

最新 154.0°E 日本JCSAT 2A 卫星参数更新与 2014-12-27 HTTP://WWW.ZUIXINCN.COM
Frequency
Beam
EIRP (dBW)

频道名称
系统 加密方式 V-PID ONID-TID
C/N lock
APID Lang.
来源/更新
12263 V
tp 1
Ku


(QVC日本测试)
DVB-S
5082-3/4
 
H Takashima
050904
12278 V

Ku


(Keirin测试)
DVB-S
4820-3/4
 
北京星友
051015
12280 H
tp 2
Ku


(Green Channel测试)
DVB-S
4820-3/4
 
北京星友
031201
12298 V
tp 3
Ku


[最新 154.0°E 日本JCSAT 2A 测试卡]
DVB-S
21096-3/4
    1 -  768
?-?
5.5
 769 
北京星友
050102
12310 H

Ku


(C Channel测试)
DVB-S2
3515-3/4
8PSK
 
北京星友
081231
12317 H

Ku


(测试)
DVB-S2
6036-3/5
 
北京星友
131021
12318 V
tp 5
Ku


(Keirin测试)
DVB-S
4820-3/4
 
北京星友
031026
12324 V
tp 5
Ku


(CTC测试)
DVB-S
4820-3/4
 
北京星友
050102
12331 V
tp 5
Ku


(Keirin测试)
DVB-S
4820-3/4
 
北京星友
031026
12338 V
tp 5
Ku


(Keirin测试)
DVB-S
4820-3/4
 
北京星友
031026
12362 V

Ku


(Keirin测试)
DVB-S
4820-3/4
 
北京星友
090506
12373 H

Ku


(测试)
DVB-S2
7082-3/4
8PSK
 
北京星友
130831
12376 V

Ku


(测试)
DVB-S2
1680-3/4
QPSK
 
北京星友
121110
12409 V

Ku


(测试)
DVB-S
4820-3/4
 
北京星友
061126
12436 H
tp 12
Ku


[最新 154.0°E 日本JCSAT 2A 测试卡]
DVB-S
3100-3/4
  32

5.5
  33 
北京星友
031026
最新 154.0°E 日本JCSAT 2A 卫星参数更新与 2014-12-27 HTTP://WWW.ZUIXINCN.COM

最新 154.0°E 日本JCSAT 2A 卫星参数更新与 2014-12-27 HTTP://WWW.ZUIXINCN.COM
Frequency
Beam
EIRP (dBW)

频道名称
系统 加密方式 V-PID ONID-TID
C/N lock
APID Lang.
来源/更新
12505 H

Ku
Worldmate
DVB-S2
MPEG-4
BISS
2856-2/3
8PSK
   42 -  200
1-1
6.6
1010 
北京星友
121128
12505 V

Ku


(TVS测试)
DVB-S
4821-3/4
 
北京星友
050911
12576 V

Ku


(测试)
DVB-S
7242-3/4
 
北京星友
051211
12613 H

Ku


[最新 154.0°E 日本JCSAT 2A 测试卡]
DVB-S
21096-3/4
5378

5.5
5379 
北京星友
051015
12688 V

Ku


(S-Net测试)
DVB-S
Multi 2
21096-3/4
 
北京星友
060328
12700 H

Ku


AG Net DVB-S 5274-3/4
  100 -  257
0-1
5.5
 258 
北京星友
051015
12729 V

Ku


[最新 154.0°E 日本JCSAT 2A 测试卡]
DVB-S
3096-3/4
  32

5.5
  33 
北京星友
051015
最新 154.0°E 日本JCSAT 2A 卫星参数更新与 2014-12-27 HTTP://WWW.ZUIXINCN.COM

最新154.0°E 日本JCSAT 2A卫星参数   模拟/标清     模拟/加密     数字/标清     数字/加密     HD/高清     HD/加密     互联网/互动     测试信号  

Copyright © 2000-2013 最新卫星参数 我们是义务提供最新的中国上空卫星电视节目接收参数网 卫星地图
Advertising
卫星烧友Q1群
卫星烧友Q2群