Advertising


最新108.2°E SES 7号卫星参数
Main | Headlines | Launches | BBS

最新 108.2°E SES 7号 卫星参数更新与 2014-12-27 HTTP://WWW.ZUIXINCN.COM
Frequency
Beam
EIRP (dBW)

频道名称
系统 加密方式 V-PID ONID-TID
C/N lock
APID Lang.
来源/更新
2505 V

Indonesia
0
印度尼西亚卫星频道台 DVB-S2
MPEG-4
Videoguard
44500-3/4
8PSK

7.9 
D Cahya
140930
2535 H
tp 1
Indonesia
0
印度尼西亚卫星频道台 DVB-S
Videoguard
22500-7/8
165-4
7.2 
Proluvies Lacus
141021
2535 V

Indonesia
0
印度尼西亚卫星频道台 DVB-S2
Videoguard
22500-3/4
8PSK

7.9 
Proluvies Lacus
141214
2565 H
tp 2
Indonesia
0
印度尼西亚卫星频道台 DVB-S
Videoguard
22500-7/8
165-1
7.2 
Proluvies Lacus
140326
2565 V

Indonesia
0
印度尼西亚卫星频道台 DVB-S
Videoguard
22500-7/8
165-?
7.2 
Proluvies Lacus
140804
2595 H
tp 3
Indonesia
0
印度尼西亚卫星频道台 DVB-S
Videoguard
20000-7/8
165-3
7.2 
Proluvies Lacus
140804
2595 V

Indonesia
0
印度尼西亚卫星频道台 DVB-S
Videoguard
22500-7/8
165-?
7.2 
Proluvies Lacus
140804
2625 H
tp 4
Indonesia
0
印度尼西亚卫星频道台 DVB-S
Videoguard
22500-7/8
165-1
7.2 
Albert I
140910
2625 V

Indonesia
0
印度尼西亚卫星频道台 DVB-S2
MPEG-4
Videoguard
22500-3/4
165-? 
Proluvies Lacus
141214
2655 H
tp 5
Indonesia
0
印度尼西亚卫星频道台 DVB-S
Videoguard
22500-7/8
165-2
7.2 
Proluvies Lacus
141021
2655 V

Indonesia
0
印度尼西亚卫星频道台 DVB-S2
Videoguard
22500-?
8PSK
165-? 
Proluvies Lacus
140802
最新 108.2°E SES 7号 卫星参数更新与 2014-12-27 HTTP://WWW.ZUIXINCN.COM

最新 108.2°E SES 7号 卫星参数更新与 2014-12-27 HTTP://WWW.ZUIXINCN.COM
Frequency
Beam
EIRP (dBW)

频道名称
系统 加密方式 V-PID ONID-TID
C/N lock
APID Lang.
来源/更新
11480 V
tp SAV11
South Asia
0-53
爱特尔 DVB-S2
MPEG-4
Videoguard
28800-2/3
8PSK
172-1
6.6 
匿名星友
121010
11481 H
tp NEH1
NE Asia
Cignal DVB-S2
Videoguard
18750-3/4
8PSK

7.9 
江苏星友
130419
11483 H
tp SAH21
South Asia
0-53
爱特尔 DVB-S2
MPEG-4
Videoguard
26600-3/4
8PSK
172-2
7.9 
匿名星友
121012
11510 H
tp NEH2
NE Asia
Cignal DVB-S2
MPEG-4
Videoguard
20000-3/4
8PSK

7.9 
匿名星友
141104
11520 V
tp SAV12
South Asia
0-53
爱特尔 DVB-S2
MPEG-4
Videoguard
30000-3/4
8PSK
172-3
7.9 
匿名星友
121010
11520 H
tp SAH22
South Asia
0-53
爱特尔 DVB-S2
MPEG-4
Videoguard
30000-3/4
8PSK
172-4
7.9 
匿名星友
121009
11560 V
tp SAV13
South Asia
0-53
爱特尔 DVB-S2
MPEG-4
Videoguard
30000-3/4
8PSK
172-5
7.9 
匿名星友
121010
11560 H
tp SAH23
South Asia
0-53
爱特尔 DVB-S2
MPEG-4
Videoguard
30000-3/4
8PSK
172-6
7.9 
匿名星友
121009
11568 V
tp SEV4
SE Asia
印度尼西亚卫星频道台 DVB-S2
MPEG-4
Videoguard
20000-3/4
8PSK

7.9 
Proluvies Lacus
141212
11568 H
tp NEH4
NE Asia
Cignal DVB-S2
MPEG-4/HD
Videoguard
20000-3/4
8PSK

7.9 
江苏星友
130318
11598 V
tp SEV4
SE Asia
印度尼西亚卫星频道台 DVB-S2
MPEG-4
Videoguard
20000-3/4
8PSK

7.9 
Proluvies Lacus
141212

MNC Health & Beauty MPEG-4  4513 524  652 In
11598 H
tp NEH5
NE Asia
Cignal DVB-S2
MPEG-4
20000-2/3
8PSK

6.6 
匿名星友
141120
11600 V
tp SAV14
South Asia
0-53
爱特尔 DVB-S2
MPEG-4
Videoguard
30000-3/4
8PSK
172-7
7.9 
匿名星友
121011
11600 H
tp SAH24
South Asia
0-53
爱特尔 DVB-S2
MPEG-4
Videoguard
30000-3/4
8PSK
172-8
7.9 
匿名星友
121009
11627 H
tp NEH6
NE Asia
Cignal DVB-S2
MPEG-4/HD
20000-3/4
8PSK

7.9 
Albert I
140624
11640 V
tp SAV15
South Asia
0-53
爱特尔 DVB-S2
MPEG-4
Videoguard
30000-3/4
8PSK
172-9
7.9 
匿名星友
121011
11640 H
tp SAH25
South Asia
0-53
爱特尔 DVB-S2
MPEG-4
Videoguard
24000-3/4
8PSK
172-10
7.9 
匿名星友
130112
11656 H
tp NEH7
NE Asia
Cignal DVB-S
Videoguard
18750-3/4

5.5 
匿名星友
141010
11680 V
tp SAV16
South Asia
0-53
爱特尔 DVB-S2
MPEG-4
Videoguard
30000-3/4
8PSK
172-11
7.9 
湖北星友
140616
11685 H
tp NEH8
NE Asia
Cignal DVB-S
Videoguard
18750-3/4

5.5 
匿名星友
141010
最新 108.2°E SES 7号 卫星参数更新与 2014-12-27 HTTP://WWW.ZUIXINCN.COM

最新108.2°E SES 7号卫星参数   模拟/标清     模拟/加密     数字/标清     数字/加密     HD/高清     HD/加密     互联网/互动     测试信号  

Copyright © 2000-2013 最新卫星参数 我们是义务提供最新的中国上空卫星电视节目接收参数网 卫星地图
Advertising
卫星烧友Q1群
卫星烧友Q2群